Στην παρουσίαση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας